หลักสูตรการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากวัสดุในธรรมชาติ

แนวคิดและหลักการของหลักสูตร

โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อสร้างหรือค้นหาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นผู้ทำโครงงานจะได้เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นสาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเทคนิคหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้สอนกับนักเรียนของตนได้ เนื่องจากโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเทคนิคหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนักเรียนได้ประสบการณ์โดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองตลอดจนครูผู้สอน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนการการทำงาน มีกระบวนการกลุ่มฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะได้ฝึกนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรียนได้ฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วนักเรียนจะได้ทั้งองค์ความรู้ในเรื่องที่ทำและเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า   จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  คือ  การฝึกให้ในเรียนมีความสามารถในการนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาประดิษฐ์คิดค้น  หรือค้นหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดวิธีหนึ่งที่จะฝึกนักเรียนให้มีความสามารถดังกล่าวได้   คือ  การให้นักเรียนได้มีโอกาสทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครู  อาจารย์  หรือผู้ทรงวุฒิ  ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า  ดำเนินการวางแผนออกแบบ  ประดิษฐ์   สำรวจ  ทดลอง  เก็บรวบรวมข้อมูล  รวมทั้งการแปลผล  สรุปผลและการเสนอผลงาน

อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่า ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น ยังขาดการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของวัสดุและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ สำหรับในโครงการนี้จึงมีแนวคิดจะแก้ปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแนวโครงงาน โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากวัสดุในธรรมชาติ โดยเป็นการบูรณาการตามสาระวิชาเฉพาะที่บูรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตร์วิชาชีพครู (Pedagogical Content Knowledge : PCK ) คือสาระการเรียนรู้ในแนววิทยาศาสตร์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,953