โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทะเลบัวแดง

ทะเลบัวแดง คือ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหาน มีพื้นที่ประมาณ 22,500  ไร่ หรือ 36 ตารางกิโลเมตร มีความยาวของคันดินรอบหนองหาน ยาวถึง 80 กิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอกุมภวาปีเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนอยู่ในเขตอำเภอประจักษ์ศิลปาคมและอำเภอกู่แก้ว เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหาน จนได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย  ธรรมชาติของหนองหาน ยังได้บรรจงสร้างทะเลบัวแดงเพิ่มความงดงามให้แก่หนองหานมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหานซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมกุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 . นักท่องเที่ยวจะมองเห็นดอกบัวแดงบานเต็มท้องน้ำหนองหานสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่าทะเลบัวแดง โดยจากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมทะเลบัวแดงไม่ต่ำกว่าปีละ 5 แสนคน โดยการจัดการและดูแลสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในความดูแลของหน่วยงานท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลตำบลเชียวแหว (ที่มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี)

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของคณะผู้วิจัยพบว่า  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงในรูปแบบต่าง ๆ  ได้แก่ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่สำหรับลงเรือชมทะเลบัวแดง รวมทั้งการจัดหาเรือสำหรับให้นักท่องเที่ยวชมทะเลบัวแดงและพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ยังขาดในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และของที่ระลึกสำหรับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีความสำคัญและเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยถ้านักท่องเที่ยว 1 คนซื้อของที่ระลึกในราคา 200 – 300 บาท ก็จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงไม่ต่ำกว่าปีละประมาณ 10 –15 ล้านบาทเลยทีเดียว ทางคณะผู้วิจัยได้มองเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี โดยเน้นในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมท้องถิ่นดังกล่าวคือ ดอกบัวแดง ผ้าไหม และเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง  นำมาสร้างเป็นชุดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นของที่ระลึกในรูปแบบของชุดการเล่าเรื่องด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลบัวแดง


  • ty.jpg
    จากดินเผาโค้งสวรรค์สู่นวัตกรรมระดับชาติเม็ดดินเผามวลเบา แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยกรรมวิธีก...

  • IMG_45863.jpg
    เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุยาวนาน โดยมีหลักฐานการพบในหลุมฝังศพบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซ...
Visitors: 13,269