พิธีลงนามให้ใช้สิทธิ์

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทางทรัพย์สินปัญญา

ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ ผู้ประกอบการ

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560

ณ ห้องอาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

มหาวิทยาลัยสวดุสิต

Visitors: 11,530